Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin elektronicznej platformy do składania zamówień https://online.odkupieniewin.pl

§1 Platforma internetowa

1.Platforma internetowa pod adresem https://online.odkupieniewin.pl jest prowadzona przez spółkę Cellarius Polska Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000626120, NIP 5252667120, REGON 364889419 o kapitale zakładowym: 55.000 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej pod adresem https://online.odkupieniewin.pl, zwanej dalej: „Platformą”, która ma na celu prezentowanie towarów oraz usług znajdujących się w ofercie spółki Cellarius Polska Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa (zwanej dalej: „Sprzedawcą”) oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, usług degustacji sommelierskich oraz wybranych innych produktów spożywczych, do składania oraz ewidencjonowania zamówień.
 2. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu Nr UD-XVIII-WDG-7340/I/C-595/2018 z dnia 21 września 2018 r. wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.).
 3. Miejscem zawierania Umowy sprzedaży jest Sklep, znajdujący się w Warszawie, Plac Czesława Niemena 1 lok. U5, telefon kontaktowy: +48 531 328 327, adres email: sklep@odkupieniewin.pl. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem Platformy, prowadzony jest przez spółkę Cellarius Polska Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Platforma - platforma internetowa znajdująca się pod adresem https://online.odkupieniewin.pl;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia poprzez Platformę;
 3. Sprzedawca – Cellarius Polska Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000626120, NIP 5252667120, REGON 364889419;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Regulamin– niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówień w Sklepie;
 6. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Warszawie, Plac Czesława Niemena 1 lok. U5, w którym można składać Zamówienia przy użyciu elektronicznej platformy dostępnej pod adresem https://online.odkupieniewin.pl;
 7. Towar – produkty prezentowane w Platformie, które można nabyć w Sklepie;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Cellarius Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Klientem, realizowana w Sklepie;
 9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 13. Pełnomocnik - osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar;
 14. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Platformę;
 15. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika w Platformie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
 16. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się w Platformie;
 17. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Platformy;
 18. Konsument– osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa w szczególności:
 3. a) zasady korzystania z Platformy;
 4. b) zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach Platformy;
 5. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem Platformy;
 6. c) warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie na zakup Towarów za pośrednictwem Platformy;
 7. d) zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie przy użyciu Platformy.
 8. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
 9. a) posiadanie komputera klasy PC lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Platformy,
  b) dostępu do sieci Internet,
  c) posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej:
 • Chrome w wersji 49 i wyższych
 • Firefox w wersji 43 i wyższych
 • MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych
 • Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych
 • Opera w wersji 36 i wyższych
 • Safari w wersji 4 i wyższych
 1. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
 2. f) przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły wiek 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe. Nie dokonuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.
 4. Informcje o Towarach zawarte na Platformie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Platformy oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy należy zapoznać się z treścią Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Platformy.
 7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 8. a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Platformy treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) korzystania z Platformy w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Platformy niezamówionej informacji handlowej (spam);
 9. d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Platformie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 10. e) nie dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Platformie;
 11. f) korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.
 12. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Platformy, a w szczególności z możliwości składania Zamówień czy dodawania komentarzy lub opinii. Może również usunąć lub zablokować Konto Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
 13. a) podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie wieku Użytkownika;
  b) dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 8 niniejszego paragrafu;
 14. c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 15. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Platformy.

§4 Procedura rejestracji oraz zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy jest Rejestracja Użytkownika, poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego dostępnego w Platformie.
 2. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia Sprzedawcę do przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem Platformy należy wejść na stronę internetową https://online.odkupieniewin.pl i dokonać wyboru Towaru/ów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne w Platformie.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Platformie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Platformy wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 7. a) przedmiotu zamówienia,
 8. b) jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują),
 9. c) wybranej metody płatności,
 10. d) czasu i sposobu działania Pełnomocnika.
 11. W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 13. Wysłanie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta, Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta w formularzu Zamówienia, w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta.
 14. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce Konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.
 15. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu dwóch Dni roboczych, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływnie tych terminów, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.
 16. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zmówienia przez Sklep.
 17. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep, znajdujący się w Warszawie, pl. Czesława Niemena 1 lok. U5.
 18. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 19. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:
 20. a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
  d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 21. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (faktura VAT). Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.
 22. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.

§5 Ceny oraz formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Platformie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana w Platformie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Informacja dotycząca całkowitej wartości Zamówienia pojawia się w Platformie przed zaakceptowaniem przez Klienta Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy, jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.
 3. Zapłaty za Zamówienie Klient może dokonać według swojego wyboru na kilka z poniższych sposobów:
 4. a) osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie – płatność może być gotówką lub kartą;
  b) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 79 1020 1026 0000 1602 0278 5152 PKO Bank Polski SA, Cellarius Polska Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty Zamówienia na koncie Sprzedawcy;
  d) za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności Payu Polska – wybierając tę formę płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku, po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy.
 5. Akceptując Regulamin Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu faktury imiennej VAT dokumentującej zakup Towarów wskazanych w Zamówieniu, jak też wyraża zgodę na to, aby wyżej wskazana faktura VAT została mu doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Faktury dla Klientów nie będących osobami fizycznymi również są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

§6 Odbiór lub dostawa Towarów

 1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru ze zrealizowanego Zamówienia w Sklepie – Plac Czesława Niema 1 lok. U5, 01-748 Warszawa w dni robocze w godzinach 12:00 – 22:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej lub innej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się wydać zamówiony Towar bez wad.
 2. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie wyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru zobowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 3. Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Klient ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane na Witrynie przy składaniu Zamówienia.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru, wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Zaznaczając w treści Zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza tym samym, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 5. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 6. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską na terytorium Polski, w Dni robocze w godzinach 8:00 – 19:00, na koszt Klienta uwidoczniony w podsumowaniu złożonego przez Klienta Zamówienia w ciągu trzech Dni Roboczych. Czas realizacji dostawy jest liczony od momentu zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy.
 7. Przy odbiorze przesyłki z Zamówieniem należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią Zamówienia lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.
 8. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.
 9. W sytuacji, w której zamówione Towary nie zostaną odebrane w terminie 30 dni przez Klienta, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży, informując o tym Klienta.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wzór formularza udostępniony jest w Platformie. Wypełniony formularz należy przesłać listownie na adres: Cellarius Polska Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, złożyć osoboście w Sklepie lub przesłać na adres mailowy: sklep@odkupieniewin.pl. Do oświadczenie konieczne jest dołączenie dowodu zakupu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do następujących Towarów:
 4. a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia o czym Konsument był poinformowany;
  b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
 5. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, w stosunku do których złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów do Sklepu przed jego upływem. Koszty odesłania Towarów pozostają po stronie Zamawiającego.
 6. Sprzedawca zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta Zwróconych Towarów. Kwota za zwracane Towary zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że złoży on wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Sklepu.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje jednie Konsumentowi, nie przysługuje zaś Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).
 8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

§8 Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu niezgodności Towaru z umową w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Zamawiającego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@odkupieniewin.pl. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta reklamacji. Gdyby rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie było możliwe, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o wyznaczeniu dodatkowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.
 5. Sprzedawca nie jest producentem Towarów i nie udziela gwarancji na sprzedane rzeczy.

§9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@odkupieniewin.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje dane osobowe, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pozasądowe rozwiązywania sporów z Konsumentami odbywa się na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, który jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie , pod adresem ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa, strona http://www.wiih.org.pl.
 5. Konsument ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Cellarius Polska Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności zamieszczona w Platformie.

§11 Prawa autorskie

Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych w Platformie, wyglądu i kompozycji Platformy, opisów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogę być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody Cellarius Polska Sp. z o.o.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian.
 2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Platformy, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Platformy i możliwość składania zamówienia.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl